Wojewódzki Przegląd Działań Artystycznych

IX Wojewódzki Przegląd Działań Artystycznych BALTAZAR.

„Lokomotywa rozmaitości Juliana Tuwima”.

Organizatorzy:

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Fabryka Marzeń”

Cele przeglądu:

 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej u dzieci z wykorzystaniem utworów literackich,
 • rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne z wykorzystaniem różnych materiałów, technik i form,
 • prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej,
 • czerpanie pozytywnych wzorców z literatury dziecięcej.

Tematyka przeglądu i warunki uczestnictwa:

Przegląd składa się z dwóch wydarzeń: konkursu plastycznego i konkursu interpretacji teatralnej utworu.

Konkurs plastyczny

Zadaniem konkursowym jest przedstawienie w formie plastycznej wydarzenia, przygody bohaterów utworów Juliana Tuwima. Prace mogą być wykonane dowolną techniką w dowolnym formacie. Prace muszą być wykonane indywidualnie.

Konkurs skierowany jest do:

 • dzieci w wieku przedszkolnym,
 • uczniów szkół podstawowych,
 • podopiecznych ośrodków terapii zajęciowej,
 • domów dziennego wsparcia dla dzieci.

Wszystkie prace powinny być czytelnie opisane i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa, adres szkoły, nr telefonu nauczyciela.

Prace należy nadsyłać do 16 kwietnia 2021 na adres: Pałac Młodzieży, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz.

Wszelkich informacji udziela koordynator:
mgr Anna Łukasik, tel. kom. 502 218 884, a.lukasik@palacmlodziezy.pl

Konkurs interpretacji teatralnej utworu

Zadaniem konkursowym jest interpretacja dowolnego utworu Juliana Tuwima opowiadającego o przygodach jego bohaterów. Czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut.
Jury konkursowe będzie oceniać pamięciowe opanowanie tekstu, grę aktorską oraz dobór elementów scenicznych (kostium, rekwizyty).
Karty zgłoszeń wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy nadsyłać do 22 kwietnia 2021.
Przesłuchania konkursowe odbędą się 29 kwietnia o godz. 10:00 w reprezentacyjnej sali ratusza w Nowym Sączu.

Wszelkich informacji udziela koordynator:

mgr Anna Łukasik, tel. kom. 502 218 884, a.lukasik@palacmlodziezy.pl

Finał Przeglądu odbędzie się 29 kwietnia 2021 o godz. 13:00 w reprezentacyjnej sali ratusza w Nowym Sączu.

 Uwagi końcowe

 1. Prace i zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 2. Uczestnicy Przeglądu zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk i prac w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach promocyjnych.
 3. Nagrody i wyróżnienia nieodebrane podczas finału nie będą wysyłane do laureatów.
 4. Nadesłane prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora.
 5. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

,,Projekt realizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza ”

BALTAZAR REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZ. BALTAZAR