Ogród Piękna, Dobra i Radości

Regulamin XV Międzynarodowego Przeglądu Plastycznego
„Ogród piękna, dobra i radości. Wiosenne odrodzenie”

Temat edycji 2021: „Wiosenne odrodzenie”

Każdego roku na wiosnę jesteśmy świadkami cudownych, niemalże metafizycznych zdarzeń. Przyroda zaczyna budzić się do życia, korzenie zaczynają toczyć soki, rośliny nieśmiało przebijają się przez skorupę ziemi, nasiona kiełkują, tworzą się zalążki liści i kwiatów. Pola uprawne są zasiewane, przydomowe ogródki starannie przekopywane, a w doniczkach zielenią się rozsady. Wiosenne odrodzenie jest czasem wielkich zmian nie tylko w przyrodzie, oddziałuje także na ludzi, niesie ze sobą nadzieję i radość. Zachęcamy uczestników konkursu, aby podeszli do tematu nie tylko w sposób dosłowny, ale spróbowali dostrzec jego głębszy sens.

Cele Przeglądu

 1. Zachęcenie do obserwacji budzącej się na wiosnę przyrody.
 2. Kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych.
 3. Rozwijanie aktywności i wyobraźni twórczej oraz zdolności plastycznych młodych ludzi.
 4. Promowanie młodych twórców poprzez stworzenie im warunków do prezentacji swoich osiągnięć.

Warunki uczestnictwa

 1. Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 19 lat. Do udziału zapraszamy:
 • dzieci w wieku 5 – 6 lat,
 • dzieci w wieku 7-11 lat,
 • młodzież w wieku 12 -15 lat,
 • młodzież w wieku 16 -19 lat.
 1. Instytucją delegującą może być przedszkole, szkoła lub placówka wychowania pozaszkolnego. Prace nadsyłać mogą również osoby indywidualne.

Technika i format

 1. Do Przeglądu można zgłosić prace wykonane w dowolnej technice płaskiej: malarstwo, grafika, rysunek, witraż i inne techniki mieszane.
 2. Format prac: A3 – A2.
 3. Każda praca powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł, nazwa i adres placówki, numer telefonu.
 4. Do pracy należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dostępną na stronie Pałacu w informacji o Przeglądzie.

Termin i miejsce

 1. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Pałac Młodzieży, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz (z dopiskiem: „Wiosenne odrodzenie”) w nieprzekraczalnym terminie do 8 kwietnia 2021.
 2. Profesjonalne jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac. Werdykt jurorów jest ostateczny.
 3. Protokół z obrad Jury zostanie umieszczony na stronie internetowej Pałacu Młodzieży palacmlodziezy.pl najpóźniej 17 kwietnia 2021.
 4. Nagrodzone i najciekawsze prace będzie można obejrzeć na stronie internetowej Pałacu oraz podczas finału Przeglądu.
 5. Otwarcie wystawy i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Międzynarodowym Dniu Ziemi, 22 kwietnia (czwartek) 2021 w Galerii Pałacu Młodzieży.

Uwagi końcowe

 1. Prace nadesłane po terminie, jak również wykonane niesamodzielnie lub zbiorowo nie będą brane pod uwagę.
 2. Uczestnicy Przeglądu zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk i prac w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach promocyjnych.
 3. Nagrody i wyróżnienia nieodebrane podczas finału nie będą wysyłane do laureatów.
 4. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
 5. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Wszelkich informacji udziela koordynator

mgr Anna Rejowska – Gumulak, tel. 608-612-138, adres email:  a.gumulak@palacmlodziezy.pl

REGULAMIN
ZGODA -DANE
RULES
ENTRY FORM