„Z gwiazdą i z turoniem”

Regionalny Przeglądu Działań Artystycznych
„Z gwiazdą i turoniem” 2021

   

Organizatorzy:

Ludomir Handzel Prezydent Nowego Sącza
Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
Stowarzyszenie Miłośników Zespołu „Sądeczoki”

Cele Przeglądu

 1. Spotkanie z pięknymi i bogatymi ludowymi tradycjami regionalnymi.
 2. Kultywowanie tradycji kolędowania.
 3. Kultywowanie tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych.
 4. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży obrzędów ludowych związanych z okresem świąt Bożego Narodzenia.Przegląd składa się z dwóch odrębnych konkursów: grup kolędniczych oraz konkursu plastycznego.

PRZEGLĄD GRUP KOLĘDNICZYCH

 1. Przegląd adresowany jest wyłącznie do chłopców w wieku przedszkolnym i szkolnym (szkoła podstawowa). W Przeglądzie mogą wziąć udział grupy kolędnicze ze szkół oraz członkowie zespołów regionalnych południowych regionów Polski składające się maksymalnie z 8 osób.
 2. Czas prezentacji dla poszczególnych grup nie może przekroczyć 10 minut.
 3. Przegląd nie obejmuje jasełek jako inscenizacji teatralnej.
 4. Zadaniem grup kolędniczych jest zarejestrowanie swojego występu na nośniku MP4 i przesłanie do koordynatorki konkursu Marleny Bulandy na adres bulanda@palacmlodziezy.pl
 5. Nagrania wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2022.
 6. Profesjonalne jury powołane przez Organizatora dokona oceny prezentacji grup kolędniczych i nagrodzi najlepsze zespoły. Werdykt komisji oceniającej jest ostateczny.
 7. Koncert finałowy złożony z laureatów konkursu wraz z wręczeniem dyplomów i nagród odbędzie się 31 stycznia (poniedziałek) o godzinie 13.00 w Pałacu
  Młodzieży.Wszelkich informacji udziela koordynator
  Marlena Bulanda, tel. 508-844-501

KONKURS PLASTYCZNY „REGIONALNA OZDOBA CHOINKOWA”

 1. Przegląd adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół
  podstawowych z regionu Polski południowej.
 2. Zadaniem uczestników jest własnoręczne wykonanie ozdoby choinkowej zainspirowanej ludową twórczością najbliższego
 3. Technika prac – dowolna. Prace w formacie nie większym niż 30/30 cm.
 4. Do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszenia zawierająca następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa i adres placówki, imię i nazwisko opiekuna artystycznego, numer telefonu oraz opis ozdoby, która była inspiracją (region, technika, charakterystyczne cechy, cechy szczególne, oryginalny materiał).

Termin i miejsce

 1. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Pałac Młodzieży, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz (z dopiskiem: „Regionalna ozdoba choinkowa”) w terminie do 22 grudnia 2021.
 2. Profesjonalne jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac. Jury, składające się z ekspertów etnografów i kulturoznawców oraz nauczycieli plastyki w swojej ocenie będzie brać pod uwagę estetykę wykonania, pomysłowość, różnorodność oraz kolorystykę wykonanych ozdób.
 3. Komisja oceniająca przyzna nagrody najbardziej twórczym autorom ozdób choinkowych. Werdykt jurorów jest ostateczny.
 4. Protokół z obrad Jury zostanie umieszczony na stronie internetowej Pałacu Młodzieży 14 stycznia 2022.
 5. Nagrodzone i najciekawsze prace będzie można obejrzeć na stronie internetowej Pałacu Młodzieży oraz podczas finału Przeglądu.
 6. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 31 stycznia (poniedziałek) o godzinie 13.00 w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, ul Rynek 14.

  Uwagi końcowe
 1. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 2. Uczestnicy Przeglądu zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk i prac w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach promocyjnych.
 3. Nagrody nieodebrane podczas finału nie będą wysyłane do laureatów.
 4. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
 5. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 6. Wszystkie ewentualne zmiany podyktowane zmieniającą się sytuację epidemiologiczną będą zamieszczane na stronie Pałacu Młodzieży palacmlodziezy.plWszelkich informacji udziela koordynator
  Elżbieta Barciszewska-Kozioł, tel. 734 172 810

REGULAMIN 2021
KARTA ZGŁOSZENIA – GRUPY KOLĘDNICZE
KARTA ZGŁOSZENIA – REGIONALNA OZDOBA CHOINKOWA