„Zagroj mi muzycko”

Przegląd Młodzieżowych Kapel Ludowych „Zagroj mi muzycko”

Organizator:

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu i Stowarzyszenie Miłośników Zespołu „Sądeczoki”

Cele przeglądu:
• prezentacja tradycyjnego ludowego muzykowania,
• popularyzacja tradycji ludowych,
• doskonalenie warsztatu twórczego uczestników,
• prezentacja tradycyjnych ludowych instrumentów i tradycyjnego składu kapel,
• stworzenie możliwości konfrontacji artystycznych z innymi kapelami.

Warunki uczestnictwa

1. Przegląd jest adresowany do młodzieżowych kapel z regionów Polski południowej działających przy szkołach, placówkach kultury i stowarzyszeniach.
2. Najstarszy członek kapeli nie może mieć więcej niż 18, a najmłodszy nie mniej niż 13 lat.
3. W ramach prezentacji kapele przygotowują tradycyjny program związany ze swoim regionem. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 8 minut i nie krótsza niż 4 minuty. Repertuar powinien być zróżnicowany pod względem charakteru.
4. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej do dnia 10 kwietnia na adres mailowy koordynatora a.gawlik@palacmlodziezy.pl
5. Na karcie zgłoszenia należy podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
6. Przesłuchania odbędą się 15 kwietnia (czwartek) o godzinie 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo, że w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej w kraju, konkurs może zostać przeprowadzony w formie online. Wówczas nagranie wraz z kartą zgłoszenia należy
przesłać na podany adres mailowy: a.gawlik@palacmlodziezy.pl najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2021 r.

Kryteria oceny

• Profesjonalne jury powołane przez Organizatora dokona oceny prezentacji i nagrodzi najlepsze kapele.
• Jurorzy w swojej ocenie będą brać pod uwagę dobór repertuaru, technikę wykonania, zgodność z tradycją, opracowanie muzyczne oraz ogólny wyraz artystyczny.
• Werdykt komisji oceniającej jest ostateczny.

Uwagi końcowe

• Kolejność występów ustala Organizator.
• Osoby biorące udział w przeglądzie przyjeżdżają z opiekunem na koszt własny.
• Uczestnicy zgłaszając się do eliminacji, zobowiązują się tym samym, iż nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk i fragmentów utworów w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora w celach promocyjnych.
• Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audiowizualnym z przesłuchań konkursowych (tj. dysponowania materiałem na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, rejestracja i emisja).
• Warunki przeglądu z przyczyn niezależnych od Organizatora mogą ulec zmianie.
• Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. • Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Wszelkich informacji udziela koordynator – Agnieszka Gawlik, tel. 792-848-538

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZ.