Anielska nutka

Regulamin
XVI Wojewódzkiego Konkursu Piosenki
„Anielska Nutka” 2022

 Organizatorzy

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

Cele konkursu

 1. Promowanie młodych talentów poprzez stwarzanie im możliwości zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych i dorobku artystycznego.
 2. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i   młodzieży.
 3. Popularyzacja pastorałek i piosenek bożonarodzeniowych.
 4. Kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.

Termin i miejsce

Przesłuchania konkursowe rozpoczną się o godz. 9.00, 1 grudnia 2022 (czwartek) w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. W przypadku dużej liczby uczestników, przesłuchania konkursowe zostaną rozłożone na  dwa dni.

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do solistów w wieku 7–19 lat w kategoriach wiekowych:
 • 7–9 lat,
 • 10–12 lat,
 • 13–15 lat,
 • 16–19 lat,
 1. Każdy uczestnik prezentuje piosenkę o tematyce bożonarodzeniowej, świątecznej. Piosenki mogą być wykonane a capella lub do podkładu muzycznego na nośniku pendrive, na którym powinien znajdować się tylko podkład do piosenki konkursowej.
 2. Instytucja lub placówka zgłaszająca uczestnika przesyła do Organizatora wypełnioną kartę zgłoszenia na adres: Pałac Młodzieży, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada 2022, lub skany dokumentów w formacie JPG, PDF na adres
 3. baziak@palacmlodziezy.pl. Termin jest nieprzekraczalny, decyduje data otrzymania, a nie wysłania zgłoszenia do Organizatora. Karta zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dostępna jest na stronie www.palacmlodziezy.pl w informacji o konkursie.
 4. Instytucja delegująca (szkoła, placówka wychowania pozaszkolnego) może zgłosić do konkursu maksymalnie dwóch uczestników w każdej kategorii wiekowej.
 5. Zdobywca nagrody Grand Prix w poprzedniej edycji nie może zgłosić swojego udziału.

Ocena jury

 1. Jury może przyznać 3 miejsca w każdej kategorii, Grand Prix „Anielskiej Nutki” oraz wyróżnienia.
 2. Przyznanie premiowanych miejsc oraz ich ilość będzie zależne od poziomu prezentowanych utworów oraz od decyzji Werdykt jury jest ostateczny.
 3. Jurorzy w swojej ocenie biorą pod uwagę: dobór repertuaru (oryginalność, dostosowanie do wieku wykonawcy), opracowanie muzyczne, wykonanie i indywidualność uczestników (intonacja, dykcja, emisja głosu) oraz ogólny wyraz

Postanowienia końcowe

 1. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia udziału w konkursie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy podpisać i dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia.
 2. Uczestnicy konkursu zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk oraz fragmentów utworów w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora w celach promocyjnych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audiowizualnym z Konkursu, uwzględniając obowiązujące prawo autorskie (tj. dysponowania materiałem z imprezy na następujących polach eksploatacji: utrwalenie – rejestracja i emisja).
 4. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga
 5. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
 6. Konkurs z przyczyn niezależnych od Organizatora może być w dowolnym momencie odwołany.

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA

Wszelkich informacji udziela koordynator:
Urszula Baziak, u.baziak@palacmlodziezy.pl

 Konkurs Piosenki „Anielska Nutka” realizowany jest w ramach Wojewódzkiego Przeglądu Działań Artystycznych „Pod Skrzydłami Anioła”.