W rytmie pór roku

„W rytmie pór roku”

Edycja 2024 pt. „Wiosenne, leśne 3 „S” – spotkanie, spojrzenie, skojarzenie”

Organizator

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

Cele konkursu:

 • Wyzwalanie aktywności twórczej, radości i satysfakcji płynących z aktu tworzenia.
 • Aktywizowanie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz stwarzanie warunków do szeroko pojmowanej integracji społecznej.
 • Propagowanie i promocja twórczości artystycznej dzieci i młodzieży.
 • Promowanie piękna przyrody naszego regionu oraz bogactwa fauny i flory lasów
 • Przedstawienie harmonijnej relacji między człowiekiem i naturą zawartych w rocznym cyklu pór roku z szczególnym uwzględnieniem piękna wiosennego

Warunki uczestnictwa 

 1. Konkurs adresowany jest wyłącznie do uczniów szkół i placówek specjalnych do 25. roku życia oraz uczniów klas integracyjnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.
 2. Do Konkursu można zgłosić prace wykonane indywidualnie w dowolnej technice z wyłączeniem materiałów nietrwałych, sypkich.
 3. Format prac dowolny.
 4. Każda placówka może zgłosić do konkursu 10 prac w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i średnie.
 5. Prac zbiorowych nie przyjmujemy.
 6. Do prac należy dołączyć w sposób trwały kartę zgłoszenia, w której znajdą się następujące informacje: tytuł pracy, technika wykonania, imię i nazwisko autora pracy, rok urodzenia, nazwa i adres placówki wraz z numerem telefonu, rodzaj niepełnosprawności, imię i nazwisko opiekuna artystycznego.

Termin i miejsce 

 1. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Pałac Młodzieży, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz (z dopiskiem: „W rytmie pór roku”) w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja 2024.
 2. Profesjonalne jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac. Do jury konkursowego zaproszeni zostaną twórcy sztuk plastycznych oraz przedstawiciele środowisk osób niepełnosprawnych. Werdykt jurorów jest ostateczny.
 3. Protokół z obrad Jury zostanie umieszczony na stronie internetowej Pałacu Młodzieży 16 maja 2024.
 4. Otwarcie wystawy i uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 21 maja 2024 14.00 w Galerii Pałacu Młodzieży.

 Uwagi końcowe

 1. Prace niezgodne z regulaminem, nieprawidłowo opisane lub zrolowane nie będą brane pod uwagę.
 2. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
 3. Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas finału konkursu zostaną przekazane przez Organizatora na kolejną edycję konkursu.
 4. Uczestnicy konkursu zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk i prac w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach promocyjnych.
 5. Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 6. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Wszelkich informacji udziela koordynatorka konkursu
Elżbieta Barciszewska – Kozioł, tel. 734 172 810