W rytmie pór roku

„W rytmie pór roku”
Edycja: „Portret dziecka – inspirowany twórczością Bolesława Barbackiego”

Organizator

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

Cele konkursu:

 Zainteresowanie młodzieży sztuką Bolesława Barbackiego.

 1. Przybliżenie uczestnikom elementów charakterystycznych dla stylu Bolesława Barbackiego.
 2. Przyswajanie wiedzy z historii sztuki w atrakcyjny sposób.
 3. Konfrontacja osiągnięć twórczych, wymiana doświadczeń artystycznych.
 4. Podniesienie rangi sztuki i kultury w świadomości młodego człowieka – odbiorcy sztuki.

Warunki uczestnictwa

 Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie miasta Nowego Sącza. Do udziału w konkursie zapraszamy:

 • młodzież klas V – VIII szkół podstawowych,
 • młodzież szkół średnich,
 • uczniów szkół specjalnych i klas integracyjnych.
 1. Tematem Konkursu jest portret dziecka inspirowany portretami autorstwa Bolesława Barbackiego.
 2. Obowiązują tradycyjne techniki malarskie z malarstwem na szkle włącznie, rysunkowe oraz graficzne.
 3. Format prac: maksymalnie 100 x 70 cm.
 4. Każda praca powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa i adres placówki, imię i nazwisko opiekuna artystycznego, numer telefonu.
 5. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia i podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Termin i miejsce

 Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Pałac Młodzieży, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz (z dopiskiem: „Portret dziecka”) w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2021.

 1. Profesjonalne jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac. Werdykt jurorów jest ostateczny.
 2. Protokół z obrad Jury zostanie umieszczony na stronie internetowej Pałacu Młodzieży palacmlodziezy.pl 20 maja 2021.
 3. Nagrodzone i najciekawsze prace będzie można obejrzeć na stronie internetowej Pałacu oraz podczas finału Konkursu.
 4. Otwarcie wystawy i uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 25 maja o godz. 13.00. w Galerii  Pałacu Młodzieży.

 Uwagi końcowe

 • Prace nadesłane po terminie, niezgodne z regulaminem, nieprawidłowo opisane, zrolowane lub oprawione w passe-partout nie będą brane pod uwagę.
 • Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
 • Uczestnicy Konkursu zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk i prac w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach promocyjnych.
 • Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu
Elżbieta Barciszewska-Kozioł, tel: 734-172-810