Memoriał Szachowy im. Marcina Bernackiego

V Memoriał Marcina Bernackiego
Otwarte Mistrzostwa Nowego Sącza Juniorów w Szachach
o Puchar Prezydenta Nowego Sącza

Organizatorzy: Ludomir Handzel Prezydent Nowego Sącza, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

Cele:

 • uczczenie pamięci Marcina Bernackiego, zdolnego szachisty, wychowanka Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu,
 • popularyzacja „królewskiej gry” na Sądecczyźnie,
 • podnoszenie poziomu gry i zdobywanie kategorii szachowych.

Termin i miejsce zawodów:

Turniej odbędzie się 16 października 2021 (sobota) w sali reprezentacyjnej nowosądeckiego Ratusza, ul. Rynek 1. Początek gry o godz. 10.00

System i tempo gry:

 1. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim, na dystansie 7 rund w obydwu grupach.
 2. Turniej odbywać się będzie w tempie 30 minut dla zawodnika w obu grupach.
 3. Dla zawodników istnieje możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowych.

Warunki uczestnictwa:

 1. Turniej adresowany jest do dzieci i młodzieży do 20. roku życia.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty klasyfikacyjno-rankingowej w wysokości 10 zł.
 3. Zgłoszenie udziału w turnieju należy przesyłać na na adres mailowy:

widla.piotr@gmail.com lub w serwisie chessarbiter.com do dnia 15 października 2021. Limit 48 graczy.

 1. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, kategorię szachowe, datę urodzenia, dane do kontaktu (adres email, numer telefonu), nazwę klubu lub miasto.
 2. Przed zawodami osoby niezarejestrowane w Polskim Związku Szachowym muszą wypełnić „Formularz rejestracyjny zawodnika”.

Nagrody:

Finaliści turnieju (3 najlepsze dziewczyny i 3 chłopców w każdej grupie) otrzymają  dyplomy, puchary, statuetki oraz nagrody rzeczowe.
Koordynator turnieju: sędzia Piotr Widła
Sponsorzy: Urząd Miasta Nowego Sącza, Rada Rodziców Pałacu Młodzieży, Maria Bernacka

Postanowienia końcowe

 Za zachowanie zawodników odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie. Organizator nie zapewnia opieki wychowawczej.

 1. Zgłoszenie do udziału w turnieju oznacza zgodę uczestnika i jego rodziców (lub opiekunów prawnych) na:
 • utrwalenie swojego wizerunku przez organizatorów,
 • korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem.
 • Przetwarzanie i publikowanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju w celach organizacji i promocji tego turnieju. Dane osobowe będą przechowywane u Organizatora.

Więcej informacji udziela koordynator turnieju i sędzia Piotr Widła pod adresem mailowym: widla.piotr@gmail.com

MEMORIAŁ REGULAMIN 2021