Ogród Piękna, Dobra i Radości

Regulamin XVII Międzynarodowego Przeglądu Plastycznego
„Ogród piękna, dobra i radości”

 Temat edycji 2023: „Wianki i zielniki”

Organizatorzy:
Prezydent Nowego Sącza
Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

 Temat edycji 2023: „Wianki i zielniki”

Cele Przeglądu

 1. Uwrażliwienie na piękno natury, kultywowanie tradycji. Poszerzanie wiedzy na temat dobrodziejstw wynikających ze stosowania ziół w życiu człowieka.
 2. Rozwijanie zainteresowań, kształtowanie inwencji i kreatywności w twórczych poszukiwaniach.
 3. Promowanie młodych twórców Przeglądu poprzez stwarzanie im możliwości do zaprezentowania swoich osiągnięć.
 4. Zapewnienie warunków sprzyjających wymianie doświadczeń, metod pracy twórczej nauczycieli z dziećmi i młodzieżą – dzięki prezentacji.

Warunki uczestnictwa

Przegląd ma charakter konkursu i jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 18 lat.
Do udziału zapraszamy: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, wychowanków Domów Kultury, a także indywidualnych autorów prac. Można dostarczyć dowolną ilość prac.

Technika i format

 1. Prace plastyczne mogą być realizowane w formie płaskiej (tj. na papierze, tekturze, tkaninie), wykonane techniką rysunku, malarstwa, grafiki, collage jako plakaty, zeszyty, książki, zwoje itd., oraz przestrzenne wianki z patyków, gałązek, słomy, siana, szyszek, korzeni, kory, traw, liści i kwiatów – ziół. Mogą to być także: ceramiczna szkatułka, witrażowy słój, lniane, bawełniane woreczki z wyszytymi ziołami.
 2. Format prac: od A3 do
 3. Każda praca powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa i adres placówki, oraz zabezpieczona przed uszkodzeniem podczas wysyłki.
 4. Do pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia, która zawiera zgodę na przetwarzanie danych osobowych i dostępna jest na stronie Pałacu w informacji o Przeglądzie.

Termin i miejsce

 1. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Pałac Młodzieży, Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem nazwy konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia 2022 r.
 2. Profesjonalne jury powołane przez Organizatora dokona oceny Werdykt jurorów jest ostateczny.
 3. Protokół z obrad Jury zostanie umieszczony na stronie internetowej Pałacu Młodzieży
 4. Nagrodzone i najciekawsze prace będzie można obejrzeć na stronie internetowej Pałacu oraz podczas finału Przeglądu.
 5. Otwarcie wystawy i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 21 kwietnia (piątek) 2023 na Galerii Pałacu Młodzieży.

 Uwagi końcowe 

 1. Prace nadesłane po terminie, jak również wykonane zbiorowo nie będą brane pod uwagę.
 2. Uczestnicy Przeglądu zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk i prac w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach promocyjnych.
 3. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy nieodebrane podczas finału mogą być wysyłane do laureatów wyłącznie po uprzednim kontakcie z koordynatorem i na koszt własny odbiorcy.
 4. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pracy powstałe w trakcie transportu.
 6. Zgłoszenie do udziału w przeglądzie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Wszelkich informacji udziela koordynator
mgr Małgorzata Gromala, tel. 608 292 186
adres email:  m.gromala@palacmlodziezy.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
REGULAMIN