Wojewódzki Przegląd Działań Artystycznych „BALTAZAR”

Wojewódzkiego Przeglądu Działań Artystycznych BALTAZAR

XII edycja: „W świecie Kornela Makuszyńskiego”

Organizatorzy:

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Fabryka Marzeń”

 Cele przeglądu:

 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej u dzieci z wykorzystanie utworów literackich,
 • rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne
  z wykorzystaniem różnych materiałów, technik i form,
 • prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej,
 • czerpanie pozytywnych wzorców z literatury dziecięcej.

Tematyka przeglądu i warunki uczestnictwa:

Przegląd składa się z dwóch działań:

• konkursu plastycznego,
• konkursu interpretacji teatralnej utworu przez jednego aktora.

 Konkurs plastyczny

Zadaniem konkursowym jest przedstawienie w formie plastycznej wydarzenia, przygody bohaterów
utworów Kornela Makuszyńskiego. Prace mogą być wykonane dowolną techniką wdowolnym formacie.
Prace muszą być wykonane indywidualnie.

Konkurs skierowany jest do:

 •  dzieci w wieku przedszkolnym,
 • uczniów szkół podstawowych,
 • podopiecznych ośrodków terapii zajęciowej,
 • domów dziennego wsparcia dla dzieci.

Wszystkie prace powinny być czytelnie opisane i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa, adres szkoły, nr telefonu nauczyciela.

Prace należy nadsyłać do 15 kwietnia 2024 na adres: Pałac Młodzieży, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz (z dopiskiem „Baltazar”).

Konkurs interpretacji teatralnej utworu

Zadaniem konkursowym jest interpretacja dowolnego utworu Kornela Makuszyńskiego przez jednego aktora. Czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut. Jury konkursowe będzie oceniać pamięciowe opanowanie tekstu, grę aktorską oraz dobór elementów scenicznych (wymagane: kostium, rekwizyty).
Karty zgłoszeń wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy nadsyłać do 15 kwietnia 2024 na adres konkursy@palacmlodziezy.pl
Przesłuchania konkursowe odbędą się 25 kwietnia o godz. 11:00 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

Wszelkich informacji udziela koordynator:
mgr Anna Łukasik, tel. kom. 502 218 884, a.lukasik@palacmlodziezy.pl

Finał Przeglądu odbędzie się 25 kwietnia 2023 o godz. 14:00 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

Uwagi końcowe:

 1. Prace i zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 2. Uczestnicy Przeglądu zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk i prac w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach promocyjnych.
 3. Nagrody i wyróżnienia nieodebrane podczas finału nie będą wysyłane do laureatów.
 4. Nadesłane prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora.
 5. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA