Echa poetica

40. WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI
„ECHA POETICA”

Organizator:
Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
Stowarzyszenie „Fabryka Marzeń”

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w trzech grupach wiekowych:

• uczniowie klas I- III
• uczniowie klas IV – VI
• uczniowie klas VII – VIII

2. Uczestnik konkursu przedstawia interpretację dwóch utworów o dowolnej tematyce:

• utworu poetyckiego,
• fragmentu prozy.

3. Łączny czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut.
4. Konkurs poprzedzony jest eliminacjami rejonowymi przeprowadzonymi w następujących placówkach:

• Młodzieżowy Dom Kultury ul. 29 Listopada w Krakowie, koordynator – Joanna Stachowicz
• Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, koordynator – dyr Alina Kwarciak
• Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini, koordynator – dyr Małgorzata Wrześniewska
• Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, koordynator – dyr Tomasz Kubala
• Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, koordynator – Anna Łukasik
• Szkoła Podstawowa nr 11 w Nowym Targu, koordynator – Alicja Gruszka

5. Placówka może zgłosić do konkursu dwóch recytatorów z każdej kategorii wiekowej.
6. Do finału konkursu można zakwalifikować 9 recytatorów z każdej delegatury.
7. Termin nadesłania protokołu eliminacji rejonowych wraz z kartą zgłoszenia do finału konkursu z poszczególnych delegatur upływa 20 maja 2024.

Termin i miejsce:

Nowosądeckie eliminacje do konkursu wojewódzkiego zostaną przeprowadzone w dniu 20 maja 2024 roku o godz. 10.00 w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, ul. Rynek 14.
Zgłoszenie do nowosądeckich eliminacji rejonowych należy nadesłać do 14 maja 2024 na adres:a.lukasik@palacmlodziezy.pl
Finał konkursu odbędzie się 29 maja 2024 o godzinie 10.00 w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

Ocena jury:

Jurorzy konkursu w swojej ocenie kierują się następującymi kryteriami:

• dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestnika,
• interpretacja utworów,
• kultura słowa,
• ogólny wyraz artystyczny.

Postanowienia końcowe:

1. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia udziału w konkursie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy podpisać i dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia.
3. Uczestnicy konkursu zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk oraz fragmentów utworów w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora w celach promocyjnych.
4. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu:
Anna Łukasik
tel. 502-218-884
a.lukasik@palacmlodziezy.pl

REGULAMIN 2024
KARTA ZGŁOSZENIA