O nas

STATUS ORGANIZACYJNY

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą działającą w strukturach organizacyjnych Urzędu Miasta Nowego Sącza. Zadania i cele działalności są określone w Statucie Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, sporządzonym w oparciu o ustawę z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie „Ramowych statutów placówek publicznych” i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. nr 52 poz. 466 z 2005 r.). Organem nadzorującym jest Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie, delegatura w Nowym Sączu.

HISTORIA PAŁACU MŁODZIEŻY, CZYLI 70 LAT MINĘŁO

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu to instytucja z długą historią i ogromnym bagażem doświadczeń kulturalno-pedagogicznych. Placówka rozpoczęła swoją działalność w 1951 roku przy ul. Długosza 11 jako Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. Placówka prowadziła wtedy działalność w zaledwie kilku pomieszczeniach. Jednak od samego początku była miejscem rozwijania talentów artystycznych młodych sądeczan. To zamierzenie z wieloma sukcesami jest realizowane aż do dnia dzisiejszego.

Od 1956 roku Dom Kultury Dzieci i Młodzieży działał w siedzibie na drugim piętrze kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 14, nad popularną restauracją Imperial. Było to miejsce, które z wielu względów nie odpowiadało ani podopiecznym ani ich rodzicom. Działały wtedy pracownie: plastyczna, fotograficzna i muzyczna oraz sala, która pełniła rolę świetlicy i sali widowiskowej.

Do 1963 roku kierownikiem Domu Kultury Dzieci i Młodzieży była Irena Olesiakowa. Po jej wyjeździe z Nowego Sącza, 1 września 1963 roku kierownictwo placówki przejęła Maria Pacholarz, która pełniła swoje obowiązki do roku 1990.

Przez lata, mimo niekorzystnych warunków lokalowych, placówka cieszyła się ogromną popularnością i osiągała wybitne efekty w pracowniach plastycznej, fotograficznej i teatrze poezji. Jednocześnie rozwijano nowe formy nauczania. Przybywało podopiecznych i zmieniały się ich potrzeby. Wyjściem naprzeciw nowych czasów i nowych oczekiwań było przekształcenie placówki w 1970 roku  w Młodzieżowy Dom Kultury.

Okres między 1980 a 2007 rokiem to czas bardzo ważny dla Młodzieżowego Domu Kultury. To w tym czasie dokonały się zmiany, które miały duży wpływ na rozwój placówki w XXI wieku. Powstały nowe formy nauczania i nowe grupy zainteresowań oraz zespoły będące do dzisiaj wizytówką placówki.

W 1990 roku kierownictwo placówki przejęła Stanisława Matusik. To początek wielu zmian na tym stanowisku. W latach 1992-1995 funkcję dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury sprawowała Wiesława Mazur. W 1995 roku pełniącym obowiązki dyrektora był Jerzy Gutowski, który w latach 1997-1998 był także dyrektorem placówki. W 1998 roku konkurs na nowego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury wygrała Milenia Małecka-Rogal, która do dzisiaj z wieloma sukcesami i osiągnięciami piastuje to stanowisko. Wprowadziła Młodzieżowy Dom Kultury w nowy wiek stawiając nowe cele przed kadrą pedagogiczną i wyznaczając nowe standardy w kształceniu młodego pokolenia.

Milenia Małecka-Rogal ukończyła wydział choreografii Uniwersytetu Jagiellońskiego. To właśnie taniec i choreografia są jej pasją, którą realizuje od wielu lat, najpierw z zespołem regionalnym „Sądeczoki”,  a obecnie z zespołem „Promyczki Dobra”. Jej zaangażowanie w realizację małych i dużych form artystycznych spowodowało, że placówka jest kojarzona w Nowym Sączu z wszelkimi przejawami aktywności kulturalnej z korzyścią dla dzieci i młodzieży. Dzięki staraniom dyrekcji udało się osiągnąć wiele istotnych celów dla dalszej działalności. Do najważniejszych z nich należą: powstanie Dziecięcej Galerii im. Stanisława Szafrana w 2002 roku,  przekształcenie Młodzieżowego Domu Kultury w Pałac Młodzieży w 2007 roku, nadanie przez Ministra Edukacji Narodowej Katarzynę Hall tytułu „Miejsca odkrywania talentów” oraz kompleksowy remont siedziby placówki przy ul. Rynek 14. W tych staraniach od początku wspierali ją wicedyrektorzy – najpierw Jerzy Gutowski do 2006 roku, a po nim aż do dzisiaj – Antoni Reszkiewicz. Ich działania ukierunkowane są na dynamiczny rozwój, którego głównym celem jest osiąganie jeszcze wyższego poziomu nauczania przy jednoczesnym stworzeniu przyjaznej atmosfery dla uczestników zajęć.

DOROBEK PLACÓWKI

Wielką dumą Pałacu Młodzieży są zespoły artystyczne działające już od wielu lat. Do najbardziej zasłużonych należy założony przez Jerzego Życzyńskiego i Jerzego Gutowskiego w 1980 roku Zespół Regionalny „Sądeczoki”. Jego ponad 40 -letnia historia i liczne sukcesy osiągane w kraju i zagranicą pokazują jak bardzo folklor i kultura naszego regionu są ważne i potrzebne. Zespół jest niekwestionowanym ambasadorem sądeckiego folkloru znanym w wielu zakątkach kraju oraz zagranicą. Od wielu lat kierownikiem Zespołu i choreografem jest Barbara Sławecka. Obecne sukcesy zespołu tworzą: Marlena Bulanda, Małgorzata Grodzka-Kądziołka – nauczyciele choreografowie, Krzysztof Repetowski – kierownik muzyczny kapel, Agnieszka Gawlik, Gabriela Stanny, Arkadiusz Lipień – nauczyciele gry na instrumentach, Joanna Chowaniec, Joanna Albrzykowska Clifford – akompaniament, Halina Olesiak, Ewa Pasiut – kostiumy.

Drugim zespołem, który stał się niejako ambasadorem Sądecczyzny w świecie jest zespół wokalno-taneczny „Promyczki Dobra”. Jego kierownikiem i założycielem jest ks. Andrzej Mulka, a dyrektorem artystycznym Milenia Małecka-Rogal. Zespół ma na koncie 30-letnie doświadczenie pracy artystycznej, a co za tym idzie – setki występów na scenach krajowych i zagranicznych.

Należy pamiętać, że liczne sukcesy osiągają także inne grupy i zespoły działające w Pałacu Młodzieży. Należą do nich:

 • zespół baletowy „Adagio” założony i prowadzony przez mgr Urszulę Baziak
 • Studio Piosenki pod kierunkiem mgr Doroty Szymbary
 • grupa akrobatyczna z elementami sztuk walk „Astral Team”- mgr Piotra Dobosza
 • zespoły taneczne cheerleaderki i tańce różnych narodów prowadzone przez Dorotę Gwiżdż
 • grupy breakdance – mgr Sławomir Dobosz
 • zespół „Gospel Voice” – mgr Sylwia Tomaszewska – Siedlarz
 • zajęcia wokalne – mgr Joanna Albrzykowska-Clifford
 • zespoły gitarowe – mgr Paweł Nieć
 • teatr taneczny „Leggaro” i „Colorato”, grupa taneczna „Ballo” – mgr Justyna Dobosz.
 • grupy teatralne:  dziecięca „Bajkowe skrzaty” i młodzieżowa „To co w nas” prowadzone przez mgr Agnieszkę Basiagę.

Dział Plastyczny pełen jest różnorodnych form, a jego dorobek jest imponujący. Praca z dziećmi i młodzieżą utalentowaną plastycznie odbywa się w specjalistycznych pracowniach rysunku sztalugowego, ceramiki, malarstwa olejnego, malarstwa na szkle, grafiki warsztatowej i kaligrafii, sztuki użytkowej, rękodzieła artystycznego, witrażu, pracowni form przestrzennych i scenografii oraz pracowni tkaniny unikatowej i ubioru scenicznego.

Zajęcia plastyczne prowadzone są przez:

 • wicedyrektora Antoniego Reszkiewicza – malarstwo, akwarele
 • mgr sztuki Renatę Kubieszę (kierownik działu) – malarstwo historyczne, rysunek
 • mgr Elżbietę Barciszewską-Kozioł – ceramika, malarstwo na szkle
 • mgr Olgę Głuc – ceramika
 • mgr Małgorzatę Gromalę – malarstwo, rysunek z elementami ikonomalarstwa
 • mgr Wioletę Michałowską – sztuka użytkowa (decoupage, batik)
 • mgr Annę Rejowską-Gumulak – rysunek sztalugowy, sztuka użytkowa
 • mgr Violettę Rolę – ceramika
 • mgr Agatę Rolkę – grafika warsztatowa, kaligrafia
 • mgr Annę Skierską-Jurczak – rysunek sztalugowy, tkactwo, moda i projektowanie,
 • mgr Tomasza Ruchałę – pracownia witrażu
 • mgr Daniela Lachora – pracownia form przestrzennych i scenografii oraz tkaniny unikatowej i ubioru scenicznego.

Ponadto, Pałac Młodzieży kieruje do dzieci i młodzieży bogatą ofertę zajęć w zakresie modelarstwa kartonowego, dziennikarstwa, Druku 3D, filmu i animacji komputerowej, szachów, teatru muzycznego i kukiełkowego, edukacji czytelniczej i recytacji, języka angielskiego i kultury krajów angielskiego obszaru językowego. Wymienione koła zainteresowań funkcjonują w ramach Działu Promocji i Kultury, który jest najbardziej zróżnicowany. Znajdują się w nim:

 • grupy teatralne: dziecięca „Bajkowe skrzaty” i młodzieżowa „To co w nas”, grupy recytatorskie – mgr Agnieszka Basiaga
 • teatr kukiełkowy, grupy edukacji czytelniczej „Bohater mojej książki” – mgr Anna Łukasik
 • szachy – instruktor i sędzia sportowy Piotr Widła
 • modelarstwo kartonowe – mgr Łukasz Workiewicz
 • projektowanie stron internetowych, Druk 3D, film i animacja komputerowa – mgr inż. Paweł Gutowski
 • Koło Języka Angielskiego i Kultury Krajów Anglojęzycznych – mgr Lucyna Urbańska
 • dziennikarstwo radiowe i prasowe – mgr Michał Rejduch.

Nauczyciele Pałacu Młodzieży umożliwiają dzieciom i młodzieży pożyteczne i efektywne spędzanie wolnego czasu przez cały rok. Młodzież uczestniczy w różnych festiwalach, przeglądach, konkursach krajowych i zagranicznych, w których osiąga znaczące wyniki.

W roku szkolnym 2021/2022 z zajęć Pałacu Młodzieży skorzystało 1865 uczestników w ramach 151 kół zainteresowań.

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu w swoich działaniach potrafi łączyć tradycję z nowoczesnością XXI wieku. Tematyka grup zainteresowań jest bardzo zróżnicowana i łączy w sobie wiele dziedzin. Od baletu, nauki śpiewu, gry na instrumentach i plastyki aż po zajęcia multimedialne czy modelarstwa kartonowego. Dzięki temu nauczyciele i instruktorzy mogą uczyć, bawić i wychowywać.

70 lat minęło, a Pałac Młodzieży nie zwalnia tempa. Placówka zajmuje wyjątkowe miejsce na sądeckiej mapie edukacyjnej. To przestrzeń do realizacji pasji i odkrywania talentów. Obecnie do placówki uczęszcza niemal 2000 dzieci i młodzieży, którzy biorą udział w zajęciach 160 kół zainteresowań. Liczba ta stale się zwiększa.

Działalność Pałacu Młodzieży obejmuje regularne zajęcia z dziećmi i młodzieżą, organizację wypoczynku letniego i zimowego, organizację koncertów, warsztatów i plenerów artystycznych stacjonarnych i wyjazdowych, około 20 konkursów, festiwali i przeglądów rocznie o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych Pałacu Młodzieży zaliczyć należy:

 • Międzynarodowy Festiwal Piosenki Country „Mayflower”
 • Międzynarodowy Przegląd Plastyczny „Ogród piękna, dobra i radości”
 • Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej „Skowroneczek”
 • Ogólnopolski Przegląd Plastyczny „Anioł”
 • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moja Kartka Bożonarodzeniowa” w ramach cyklu „Pod skrzydłami anioła”
 • Ogólnopolski Konkurs Polskiej Poezji Religijnej ,,Pierścień św. Kingi”
 • Ogólnopolski Konkurs Kaligraficzny „Bakałarz”
 • Wojewódzki Przegląd Breakdance „Sądecki Beat”
 • Wojewódzki Konkurs Piosenki „Anielska Nutka”
 • Wojewódzki Konkurs Recytatorski ,,Echa poetica’’
 • Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Wędrówki przez epoki”
 • Regionalny Przegląd Młodzieżowych Kapel Ludowych „Zagroj mi muzycko”
 • Konkurs Plastyczny dla dzieci z niepełnosprawnością „W rytmie pór roku”
 • Regionalny Przegląd Działań Artystycznych „Z Gwiazdą i Turoniem”
 • Przegląd Działań Artystycznych ,,Baltazar” –  konkurs interpretacji teatralnej i konkurs plastyczny
 • Memoriał Szachowy im. Marcina Bernackiego
 • Konkurs literacki „Moje rymowanki”
 • Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły „Do Ciebie wołam człowieku, Ciebie szukam”.

Pałac Młodzieży ściśle współpracuje z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym wychodząc naprzeciw jego oczekiwaniom i potrzebom. Wychowankowie i nauczyciele działają charytatywnie przy takich akcjach jak „Szlachetna paczka” czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Najpopularniejszą formą pomocy i pracy jest oprawa artystyczna imprez towarzyszących organizowanych przez fundacje, stowarzyszenia i jednostki samorządu lokalnego. Nie może nas zabraknąć na obchodach Światowego Dnia Świadomości o Autyzmie, Dniu Seniora, Pokłonie Trzech Króli. Jesteśmy z mieszkańcami Nowego Sącza w czasie rocznic ważnych historycznych wydarzeń takich jak: Święto Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, lokacji miasta Nowego Sącza. Wystawiamy patriotyczne spektakle słowno-muzyczne, pamiętamy o bogactwie różnorodności  kultur ziemi sądeckiej przybliżając tradycje i obyczaje mniejszości narodowych naszego regionu. Grupy artystyczne, teatralne i soliści występują dla dzieci z programem mikołajkowym, dla kobiet, matek, babci i dziadków z okazji ich świąt, dla sądeckich rodzin z projektem integracyjnym „Turniej Rodzin”.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu prowadzi współpracę zagraniczną z bliźniaczymi placówkami kulturalno-oświatowymi mieszczącymi się w miastach partnerskich Nowego Sącza. Tradycyjnie, kilka razy w roku zespoły wokalno-taneczne występują dla Polonii w Rzymie, Paryżu, Wiedniu i Monachium nierzadko z programem kolędniczym. Młodzi ludzie o wybitnych zdolnościach artystycznych biorą udział w zagranicznych festiwalach folklorystycznych, piosenki dziecięcej i konkursach plastycznych.

Współpraca międzynarodowa nabrała rozpędu w 2016 roku po podpisaniu umowy o współpracy między Pałacem Młodzieży w Nowym Sączu a Centrum Dzieci i Młodzieży Przemysłowego Parku Suzhou, Chiny. Skutkowało to wymianą dzieci i młodzieży na ważnych wydarzeniach kulturalnych organizowane przez placówki obydwu miast.

Nie bez znaczenie jest kooperacja z centrami kultury w Presovie i Starej Lubovni (Słowacja), Kiskunhalas (Węgry), Nietyszyn, Stryj i Uzhorod (Ukraina), a także z wydziałami kultury w partnerskich miastach Netanii (Izrael), Antalya (Turcja) oraz Rzymu. Przyczynkiem do zacieśnienia relacji z podmiotami zagranicznymi są takie projekty jak Festiwal Piosenki Dziecięcej „Skowroneczek”, Festiwal Piosenki Country „Mayflower” oraz Przegląd Plastyczny „Ogród piękna, dobra i radości” organizowane przez Pałac Młodzieży od 2017 roku na skalę międzynarodową.

We wrześniu 2022 roku Dyrektor Pałac Młodzieży w Nowym Sączu Milenia Małecka-Rogal podpisała umowę o wymianie kulturalnej i współpracy partnerskiej z Pałacem Dzieci i Młodzieży „Padyiun” w Uzhgorod reprezentowanym przez dyrektor Svitlana Hanushchyna.

ROK 2022

We wrześniu 2022 r. Pałac Młodzieży zmienił swój logotyp. Uroczystości związane z obchodami 70-lecia działalności Pałacu Młodzieży, największej placówki wychowania pozaszkolnego w Nowym Sączu zaplanowane są na styczeń 2023 roku. Zapraszamy na koncerty jubileuszowe, które odbędą się w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu w dniach 20 stycznia i 30 stycznia o godz. 17.00.