„Moje rymowanki”


Regulamin konkursu „Moje rymowanki”

Organizatorzy:
Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Fabryka Marzeń”.

Cele konkursu:
1. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności literackich.
2. Rozbudzanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.
3. Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci.

Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych.
2. Zadaniem uczestników jest ułożenie zestawu rymowanek (w liczbie co najmniej 3-5) o dowolnej tematyce. Przy każdej rymowance powinna znajdować się ilustracja samodzielnie wykonana przez dziecko. Przy pisaniu tekstu rymowanek uczestnicy w wieku przedszkolnym mogą korzystać z pomocy rodziców lub opiekunów.
3. Zestaw rymowanek ma być wykonany indywidualnie przez jedno dziecko.
4. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną i zaprezentowana w formie książeczki, pamiętnika lub segregatora.
5. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem wraz z dopisanymi informacjami takimi jak wiek, placówka do której uczęszcza dziecko oraz telefon kontaktowy. Do każdej pracy powinna być dołączona dokładnie wypełniona KARTA ZGŁOSZENIA (imię i nazwisko dziecka, wiek, adres zamieszkania, telefon rodziców/opiekunów) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
6. Prace należy dostarczyć osobiście lub przysłać na adres: Pałac Młodzieży, Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz do dnia 17 października 2023.
7. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
8. Protokół Jury zostanie zamieszczony na stronie internetowej Pałacu Młodzieży.
9. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 26 października o godz. 13.00 w Pałacu Młodzieży, Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz.

Postanowienia końcowe:
1. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się, iż nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk i prac w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach promocyjnych.
2. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo do ich publikacji w celach promocyjnych konkursu.
4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Szczegółowych informacji udziela koordynator:
Anna Łukasik, tel. 502218884, email:a.lukasik@palacmlodziezy.pl

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.

[REGULAMIN KONKURSU]
[KARTA ZGŁOSZENIA]
[ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]