„Anioł”

Regulamin XXI Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego „Anioł”

Organizator

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

Cele Przeglądu

 • Kultywowanie chrześcijańskich wartości i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Rozwijanie aktywności i wyobraźni twórczej oraz zdolności plastycznych młodych ludzi.
 • Zapewnienie warunków do prezentacji twórczości dzieci i młodzieży.

Organizator zachęca do czerpania inspiracji twórczych ze źródeł biblijnych i historii sztuki.

Warunki uczestnictwa

Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 19 lat. Do udziału w konkursie zapraszamy:

 • dzieci w wieku 5 – 6 lat,
 • dzieci w wieku 7-11 lat,
 • młodzież w wieku 12 -15 lat,
 • młodzież w wieku 16 -19 lat.

Instytucja delegująca (przedszkole, szkoła lub placówka wychowania pozaszkolnego) może zgłosić do konkursu nieograniczoną ilość prac. Prace nadsyłać mogą również osoby indywidualne.

Technika i format

Do Przeglądu można zgłosić prace wykonane w dowolnym formacie i technice.

Techniki przestrzenne: rzeźba w glinie, w drewnie, w gipsie, konstrukcje witrażowe, z drutu, z materiałów ekologicznych (bez użycia styropianu, plasteliny i produktów sypkich), papieroplastyka.

Techniki na płaszczyźnie: malarstwo, grafika, rysunek, witraż, techniki mieszane.

Każda praca na odwrocie powinna zawierać czytelny opis: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, nazwa i adres placówki delegującej, numer telefonu.

Do pracy należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zamieszczoną w KARTA ZGŁOSZENIA

Termin i miejsce

 • Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Pałac Młodzieży, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz (z dopiskiem: „Anioł”) w nieprzekraczalnym terminie do 23 listopada 2023
 • Profesjonalne jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac. Werdykt jurorów jest ostateczny.
 • Protokół z obrad Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej Pałacu Młodzieży  najpóźniej do 1 grudnia 2023r.
 • Nagrodzone i najciekawsze prace będzie można obejrzeć w galerii multimedialnej na stronie internetowej Pałacu oraz podczas finału Przeglądu.
 • Otwarcie wystawy i uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się we wtorek 5 grudnia 2023 r. o godzinie 13.00 w Galerii Pałacu Młodzieży.

Uwagi końcowe

 • Prace nadesłane po terminie, jak również wykonane niesamodzielnie lub zbiorowo nie będą brane pod uwagę.
 • Uczestnicy Przeglądu zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk i prac w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach
 • Nagrody i wyróżnienia nieodebrane podczas finału, mogą zostać wysłane na koszt odbiorcy, po uprzednim kontakcie telefonicznym z koordynatorem konkursu.
 • Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
 • Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Wszelkich informacji udziela koordynator

mgr sztuki Małgorzata Gromala –  tel. 608 292 186
mgr sztuki Daniel Lachor, tel. 536 197 220

KARTA ZGŁOSZENIA
REGULAMIN