„Zagroj mi muzycko”

Przegląd Młodzieżowych Kapel Ludowych „Zagroj mi muzycko”

 

 

ORGANIZATOR:

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu i Stowarzyszenie Miłośników Zespołu „Sądeczoki”

CELE PRZEGLĄDU: 

 • prezentacja tradycyjnego ludowego muzykowania,
 • popularyzacja tradycji ludowych wśród młodzieży,
 • doskonalenie warsztatu twórczego uczestników,
 • prezentacja tradycyjnych ludowych instrumentów/tradycyjnego składu kapel,
 • stworzenie możliwości konfrontacji artystycznych z innymi kapelami.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Przegląd jest adresowany do młodzieżowych kapel z Polski południowej działających przy szkołach, placówkach kultury i stowarzyszeniach.
 2. Uczestników ocenia się w jednej kategorii wiekowej – najstarszy członek kapeli (w dniu konkursu) nie może mieć więcej niż 20 lat, najmłodszy nie mniej niż 13.
 3. W ramach prezentacji kapele przygotowują tradycyjny program, związany ze swoim regionem. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 8 minut i nie krótsza niż 5 minuty. Repertuar powinien być zróżnicowany pod względem charakteru.
 4. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej do dnia 02.04. 2024 na adres mailowy koordynatora a.gawlik@palacmlodziezy.pl
 5. Na karcie zgłoszenia należy podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Przesłuchania odbędą się 18.04.2024 w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu

KRYTERIA OCENY:

 •  Profesjonalne jury powołane przez Organizatora dokona oceny prezentacji i nagrodzi najlepsze kapele.
 • Jurorzy w swojej ocenie będą brać pod uwagę dobór repertuaru, technikę wykonania, zgodność z tradycją, opracowanie muzyczne oraz ogólny wyraz artystyczny.
 • Werdykt komisji oceniającej jest ostateczny.

UWAGI KOŃCOWE: 

 • Kolejność występów ustala Organizator.
 • Nagrodą w konkursie są drobne upominki rzeczowe.
 • Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 • Osoby biorące udział w przeglądzie przyjeżdżają z opiekunem na koszt własny.
 • Uczestnicy zgłaszając się do eliminacji, zobowiązują się tym samym, iż nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk i fragmentów utworów w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystanie  i przetwarzanie przez Organizatora w celach promocyjnych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audiowizualnym z przesłuchań konkursowych (tj. dysponowania materiałem na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, rejestracja i emisja).
 • Warunki przeglądu z przyczyn niezależnych od Organizatora mogą ulec zmianie.
 • Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

Wszelkich informacji udziela koordynator:
Agnieszka Gawlik: a.gawlik@palacmlodziezy.pl

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA