Jubileusz 40-lecia Zespołu Regionalnego ”Sądeczoki”

Koncert jubileuszowy Regionalnego Zespołu „Sądeczoki” działającego w Pałacu Młodzieży od 41 lat  wzbudził wiele emocji i wzruszeń. W sobotę 4 września scena i widownia Amfiteatru w Parku Strzeleckim były wypełnione po brzegi. 150 członków Zespołu zawładnęło sceną, śpiewając i tańcząc, przytupując do taktów utworów granych przez kapele. Dzieci i młodzież w kolorowych kostiumach prezentujących folklor wielu regionów Polski kolejno pojawiały przed licznie zgromadzoną publicznością. Strojne, szerokie spódnice młodych tancerek pięknie prezentowały się w tańcach na tle scenografii. Dopisali zaproszeni goście, przedstawiciele innych zespołów regionalnych, rodziny i dawni uczestnicy grupy, niektórzy już dobrze po czterdziestce.

Uroczystość otworzyła zastępca prezydenta Nowego Sącza Magdalena Majka, mówiąc krótko:
– Ja wiem, że tu będzie kolorowo, wspaniale, pięknie i radośnie.

Po prawie dwugodzinnym koncercie brawom i życzeniom pod adresem całego zespołu nie było końca. Każdy z zaproszonych gości czuł potrzebę, aby wyrazić swój podziw dla kunsztu młodych artystów i złożyć życzenia ich nauczycielom. Zastępca prezydenta Magdalena Majka pogratulowała wszystkim nauczycielom i uczestnikom Zespołu imponujących osiągnięć i pięknego koncertu. Kierownik Zespołu Barbara Sławecka otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta za „wybitne osiągnięcia na polu  krzewienia kultury regionalnej, za wychowanie wielu pokoleń dzieci i młodzieży w duchu umiłowania rodzimego folkloru, dla których Zespół „Sądeczoki” stał się pasją i sposobem na życie”. Magdalena Majka dodała, że dzięki pracy zespołowej wielu ludzi, Zespół „Sądeczoki” w pełni zasłużył na miano ambasadora polskiej kultury oraz propagatora jej ludowego wymiaru.

Na koncercie nie zabrakło owacyjnie przywitanego i bardzo wzruszonego współzałożyciela „Sądeczoków” Jerzego Życzyńskiego, który wraz z Jerzym Gutowskim  w 1979 roku na prośbę kuratorium oświaty utworzyli międzyszkolny dziecięcy zespół regionalny. Zespół powstał na bazie 3 grup folklorystycznych działających w Łącku, Szczyrzycu i Podegrodziu i liczył wtedy 150 członków. Każda grupa ćwiczyła w swoim miejscu zamieszkania, a raz w miesiącu dwoma autobusami dowożono dzieci ze Szczyrzyca i Łącka na zajęcia do Podegrodzia. Logistycznie nie było łatwo ogarnąć tak liczny zespół, a całe przedsięwzięcie okazało się zbyt kosztowne. Chociaż zespół nie przetrwał, to jednak bakcyl raz połknięty zaowocował powołaniem do życia nowej grupy. Praca i zaangażowanie Jerzego Gutowskiego i Jerzego Życzyńskiego połączone z zapałem i talentem dzieci przyniosły pierwsze sukcesy  na występach w czerwcu 1980 roku. Po roku zespół liczył już 67 uczestników i przyjął nazwę „Sądeczoki”, nawiązując tym samym do zespołu prowadzonego wcześniej  przez Zofię Żytkowicz. Nauką tańca od podstaw zajmowała się wówczas Zofia Patyk-Pelc oraz okresowo Anatol Kocyłowski. Jerzy Gutowski, który był kierownikiem zespołu do 2003 roku, pamięta pierwsze 20 lat pracy z zespołem jako okres niezwykłej determinacji młodych artystów w dążeniu do perfekcji i czerpania ogromnej radości z przebywania razem. Był to czas nawiązywania trwałych przyjaźni, sympatii, a później także związków małżeńskich.

W 1992 roku do grona choreografów pracujących z Sądeczokami dołączyła Barbara Sławecka, a dwa lata później – Milenia Małecka-Rogal, przejmując opiekę nad grupą młodzieżową. Z biegiem lat przybywało dzieci i kolejnych grup, a co za tym idzie, nowych instruktorów. Najmłodszych uczestników trenuje Małgorzata Grodzka-Kądziołka, a nieco starszych –  Marlena Bulanda, wychowanka zespołu.

Od samego początku zespół miał własną kapelę złożoną z młodzieży uczęszczającej do szkoły muzycznej. Powołał ją do życia i przez 12 lat kierował Jerzy Życzyński. Po nim pałeczkę przejął  niezapomniany pedagog Zdzisław Porębski, następnie Leszek Zygmunt, Jan Zygmunt, a obecnie Krzysztof Repetowski.

Pracą z kapelą związani są nauczyciele uczący gry na instrumentach: Gabriela Stanny i Agnieszka Gawlik uczące gry na skrzypcach, Arkadiusz Lipień, specjalizujący się w grze na trąbce oraz Krzysztof Repetowski, uczący gry na klarnecie i od roku kierujący kapelami. Akompaniament spoczywa na barkach Joanny Albrzykowskiej-Clifford oraz Joanny Chowaniec, która ponadto pracuje z grupami śpiewaczymi. Osobą niezwykle ważną i oddaną całym sercem zespołowi jest od 38 lat Halina Olesiak, która, jak nikt inny dba o kostiumy młodych artystów. W pracy tej pomaga jej Ewa Pasiut. Grupa licząca ponad 150 tancerzy i muzyków, zakłada około 600 kompletów strojów z regionów sądeckiego, limanowskiego, szczyrzyckiego, rzeszowskiego, lubelskiego, krakowskiego, oraz kostiumy staroszlacheckie, góralskie i pasterskie. Różnorodność strojów wynika z repertuaru Sądeczoków, na który składają się tańce i przyśpiewki tych właśnie regionów. Ponadto, dzieci i młodzież wykonują tańce z terenów zamieszkałych przez górali od Łącka i Kamienicy. Nie stronią również od tańców z innych terenów Polski (folklor lubelski i śląski) oraz polskich tańców narodowych, takich jak polonez, krakowiak, kujawiak, oberek i mazur.

Przez 40 lat dzieci i młodzież z Zespołu Sądeczoki zjeździły autokarem całą Polskę i większość krajów europejskich, wszędzie dając koncerty dla tysięcy miłośników folkloru. Zawsze podziwiani za piękne stroje, muzykę, taniec i przyśpiewki, zawsze oczekiwani i mile widziani. Życzymy im wielu lat  muzykowania i dostarczania nam radości i wzruszeń, a pedagogom, tym dawnym i tym obecnym składamy gorące podziękowania za ich pasję, nigdy nie liczony czas i trud. Członkowie Młodzieżowej Akademii Dziennikarskiej z Pałacu Młodzieży rozmawiali z obecnymi członkami zespołu Sądeczoki o ich pasji, pracy i tym, czym dla nich jest zespół.

Koncert był okazją do podziękowania im za pracę. Nagrodę Dyrektora Pałacu Młodzieży z rąk Milenii Małeckiej-Rogal i wicedyrektora Antoniego Reszkiewicza otrzymali wszystkie osoby pracujące obecnie z Zespołem „Sądeczoki”.

Koncert poprowadzili Dorota Gwiżdż oraz Maciej Jeżowski, którzy pięknie przekazali historię Zespołu i ich osiągnięcia.