OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU – Dostawy: „Dostawa mebli i pozostałego wyposażenia pomieszczeń wraz z montażem oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i dodatkowy sprzęt elektroniczny na potrzeby Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, zamawiający Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”.

Ogłoszenie nr 540175781-N-2019 z dnia 22-08-2019 r.

Wyj_i_zm._tresci_siwz_z_dnia_22.08.2019