Miasta Stanów Zjednoczonych: New York

Niezliczona liczba wspaniałych filmów i piosenek powstała o tym fascynującym mieście, a wśród nich naczelne miejsce zajmuje „New York, New York” w wykonaniu legendarnego Franka Sinatry. I tylko miłośnicy kina pamiętają, że utwór pochodzi z filmu o tym samym tytule w reżyserii Martina Scorsese z 1977 roku, a tytułową piosenkę śpiewała Liza Minnelli, nietuzinkowa aktorka i piosenkarka.

Liza Minnelli z Radio City Music Hall, 1992

Frank Sinatra

W tej dużej liczbie przebojów o ciągle tętniącej życiem amerykańskiej metropolii, Alicia Keys z piosenką ”New York” ma prawie tyle samo odsłon na YOUTUBE co nieżyjący już Sinatra. To samo dotyczy innych piosenek, w tym gronie znajduje się Billy Joel z „New York, State of Mine”.

Lista 10 najbardziej znanych i lubianych piosenek o Nowym Jorku znajduje się na:

W ten sposób rozpoczynamy cykl artykułów przedstawiających wspaniałe, różnorodne miasta w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Udamy się w podróż do Nowym Jorku, potem przyjdzie kolej na Chicago, Waszyngton, Los Angeles, San Francisco i Las Vegas. Każdy artykuł będzie dwujęzyczny, co oznacza, że po przeczytaniu akapitu w języku angielskim, będzie można podeprzeć się jego tłumaczeniem w języku polskim.

Lower Manhattan – źródło zdjęcia: Wikipedia

New York City – The Big Apple

New York City (NYC) is the largest and the most densely populated city in the USA with a population of about 8.5 million people, but the metropolitan area comprises about 20 million people that have high social and economic integration with the city itself. We call it the NYC or the City of New York to make it clear that we are talking about the city and not about New York (state), which is the name for one of the 50 states that comprise the United States of America. But why is the city called the Big Apple? This is a difficult question to answer as the name probably dates back to the 1920s and it was used colloquially by people during horse races to refer to NYC. Later the name became popular after a 1924 article by a newspaper sports columnist John J. Fitz Gerald in the New York Morning Telegraph.

Miasto Nowy Jork – Wielkie Jabłko

Miasto Nowy Jork (NYC) jest największym i najgęściej zaludnionym miastem w USA z populacją około 8,5 miliona ludzi, ale obszar metropolitalny obejmuje około 20 milionów osób, które są wysoce zintegrowane społecznie i ekonomicznie z miastem samym w sobie. Miasto Nowy Jork – New York City nazywamy w ten sposób by jasnym było, że mówimy o mieście, a nie o Stanie Nowy Jork, który jest jednym z 50 stanów, które składają się na Stany Zjednoczone Ameryki. Ale czemu miasto nazywane jest Wielkim Jabłkiem? Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, jako że nazwa prawdopodobnie pochodzi z lat dwudziestych dwudziestego wieku i była używana potocznie przez ludzi na wyścigach konnych w NYC. Następnie, nazwa została spopularyzowana po artykule  dziennikarza sportowego o imieniu John J. Fitz Gerald w gazecie New York Morning Telegraph w 1924 roku.

Statue of Liberty – źródło zdjęcia: Wikipedia

Statue of Liberty

It is always a good idea to take a tour of New York using Google Maps and Google Street View. To locate the city on the map you have to look at the East Coast of the United States and look for a harbour at the point where the Hudson River meets the Atlantic Ocean. The fact that most ships with cargo and immigrants coming from Europe came first to New York made it a very important place and owed to its development. The city of New York is made up of five boroughs, namely: Manhattan, the Bronx, Queens, Brooklyn and Staten Island.

Dobrym pomysłem jest udać się na wycieczkę po Nowym Jorku za pomocą map Google i Google Street View. By znaleźć miasto na mapie, musimy spojrzeć na Wschodnie Wybrzeże Stanów Zjednoczonych i szukać portu w miejscu gdzie Rzeka Hudson spotyka się z Oceanem Atlantyckim. Fakt, że większość statków z towarami i imigrantami przybywającymi z Europy docierało najpierw do Nowego Jorku sprawił, że miejsce stało się ważne i rozwijało się.

Miasto Nowy Jork składa się z pięciu dzielnic [boroughs], a mianowicie: Manhattanu, Bronxu, Queens, Brooklynu i Staten Island.

Central Park – źródło zdjęcia: Wikipedia

Central Park

At present, Manhattan is the economic and cultural heart of the planet with tall skyscrapers of big companies that do business all over the world including the famous Empire State Building which used to be the tallest building on the planet for a long time. There is a long green rectangle on the map of New York City. Yes, this is Central Park and yes, this is the place where we can find Central Park Zoo – the place where penguins Skipper, Kowalski, Rico and Private want to escape from with Alex the lion and other famous characters in the „Madagascar” movie (2005), or Kevin lives next to in Hotel Plaza in the famous film „Home Alone 2”: „Lost in New York” (1992).

Manhattan jest obecnie ekonomicznym i kulturowym sercem planety z wysokimi drapaczami chmur należącymi do wielkich firm, które prowadzą interesy na całym świecie, z uwzględnieniem słynnego Empire State Building, który był przez długi czas najwyższym budynkiem na świecie. Lecz na mapie nowego Jorku znajduje się też długi zielony prostokąt. Tak, to Central Park i tak, to jest miejsce gdzie możemy znaleźć Central Park Zoo – miejsce z którego pingwiny Skipper, Kowalski, Rico i Szeregowy chcieli uciec wspólnie z lwem Alexem i innymi słynnymi bohaterami w filmie „Madagaskar” (2005), lub obok którego mieszkał Kevin w Hotelu Plaza w słynnym filmie „Kevin Sam  w Nowym Jorku” (1992).

There is a very interesting fact about Brooklyn as well. One of the neighbourhoods in Brooklyn called Greenpoint is home to the biggest, apart from Jackowo in Chicago, group of people of Polish origin living abroad. We can find Polish restaurants, shops and names everywhere. In the whole of the United States there are about 10 million people of Polish origin. Some of them still speak Polish every day.

Jest też bardzo interesujący fakt dotyczący dzielnicy Brooklyn. Jedna z dzielnic na Brooklynie nosi nazwę Greenpoint i jest domem dla największej, obok Jackowa w Chicago, grupy osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami kraju. Możemy tam wszędzie znaleźć polskie restauracje, sklepy i nazwy. W całych Stanach Zjednoczonych znajduje się około 10 milionów ludzi o polskich korzeniach. Niektórzy z nich wciąż codziennie rozmawiają w języku polskim.

Mariusz Wróbel – nauczyciel języka angielskiego
Źródła: